Webmail
Prijava

Odjel za upravljanje kvalitetom, projekte i mjeriteljske usporedbe 

Odjel za upravljanje kvalitetom obavlja uvođenje, održavanje, unutarnju ocjenu i razvoj sustava upravljanja kvalitetom na razini HMI-a. Koordinira aktivnosti upravljanja kvalitetom po svim procesima koji se odvijaju u HMI-u i koji povezuju nacionalne umjerni laboratorije (NUL). Upravljanje kvaliteom odvijati će se ponačelima norme ISO 9001 a u budućnosti se predviđa i akreditacija. Svi NUL-ovi koji sačinjavaju HMI  već su akreditirani prema nomi HRN EN ISO/IEC 17025:2007. Neki od NUL-ova već su akredirani i više od 10 godina. To znači da HMI ima 100%-tnu akreditaciju umjernih djelatnosti što je rijedak primjer u Europi. Osigurava stalnu primjenu i kroz praćenje problema u osiguranju sustava kvalitete potiče izradu i provedbu planova unapređenja sustava kvalitete i sigurnosti.

Odjel priprema i vodi projekte HMI-a vezane za pristupne fondove, koordinira učešće HMI-ja kroz NUL-ove u znanstvenim projektima MZOS-a, priprema i koordinira učešće u nadolazećim EMPIR projektima i koordinira eventualne kružne usporedbe za potrebe ispitivanja sposobnosti u suradnji sa HAA i drugim udrugama ili organizacijama. 

NAJAVE
Trenutno ne postoje zapisi u ovoj kategoriji.
Hrvatski mjeriteljski institut © 2018